Фонд „Античност“ към Регионален исторически музей – Ямбол притежава над 3500 експоната, представящи развитието на материалната и духовна култура на населението по поречието на Долна Тунджа от VІІІ в. пр. Хр. до края на VІ в. сл. Хр. Експонатите са от тракийската, римската и късноантичната епоха.

Значителна част от предметите са придобити при продължаващите вече над тридесет години редовни археологически проучвани на античния град Кабиле.

Във фонда се съхранява и най-голямата в България колекция от амфорни печати, отразяващи икономическите връзки на тракийския град Кабиле през елинистическата епоха (ІV – ІІ в. пр. Хр.). Не малка част заема и колекцията от образци на местната тракийска битова керамика, придобита от проучванията на тракийските некрополи в околностите на античния град.

От римския период (І – ІІІ в.) във фонда се съхранява и най-голямата колекция от латински надписи намерени в територията на римската провинция Тракия. Значителни са и колекциите от оброчни плочки на Тракийския конник, римска битова керамика и глинени лампи. Сред по-забележителните експонати са: статуята на орел от мрамор – дело на някое от италийските ателиета през ІІ век, антропоморфна чаша с изображение на възрастна жена от ІІІ век, уникален стъклен съд от ІІ век и др.

От късноантичния период във фонд „Античност“ към Регионален исторически музей – Ямбол се съхраняват множество предмети свързани с материалната и духовната култура на населението в региона в периода ІV – VІ век. Сред тях има съдове, инструменти, накити и др. Особено интересни са запазената част от подовата мозайка на епископската базилика в Кабиле, златния пръстен с гема изобразяваща император Константин І Велики и масивната златна фибула от гробна находка в гр. Ямбол, принадлежали вероятно на висш сановник от провинциалната администрация.

Голяма част от експонатите съставляващи фонд „Античност“ на Региоанлен исторически музей – Ямбол са експонирани в залите на музея и в експозицията към Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле.