Международните експедиции в област Ямбол

Тодор Вълчев, уредник фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

Богатото археологическо културно наследство на област Ямбол превлича вниманието не само на родните специалисти, но и на множество международни учени. За почти 40 години тук са проведени 8 международни археологически експедиции, които разкриват част от хилядолетната история на хората, живеещи в долината на р. Тунджа.

От 1983 г. до 2002 г. се реализира международният българо-немски проект в микрорегиона на село Драма. От българска страна в него участва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а от немска – Саарландския университет. Международният проект е ръководен от проф. Александър Фол, проф. Людмил Гетов, проф. Ян Лихардус, доц. Рудолф Ехт, Румен Катинчаров и Илия Илиев.

В резултат на дългогодишното българо-немско научно сътрудничество изцяло е проучена селищната могила до с. Драма в местността Мерджумекя. Тя е обитавана през късния неолит, ранния и късния халколит. През ранната бронзова епоха, част от селищната могила е заселена отново, а през средната бронзовата епоха около нея е изкопан култов ров.

Археологическият екип провежда и сондажни проучвания в местностите Герена и Кайряка. В първата е разкрито селище, обитавано през късния неолит. В местността Кайряка е проучен плосък римски некропол с трупополагане и трупоизгаряне, ями от късната бронзова до късната желязна епохи и тракийско светилище.

 

През 2008 г. започва международния проект “Tundzha Region Archaeological Project”. В Ямболска област той е ръководен от Илия Илиев и гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев от Регионален исторически музей – Ямбол, проф. Шон Рос от New South Wales University – Sydney, Австралия и проф. Адела Соботкова, по това време докторант в University of Michigan, САЩ. В него участват български и чуждестранни студенти и доброволци.

Проектът е свързан с приложението на мобилните компютърни устройства по време на теренни археологически проучвания. С помощта на информационните технологии е постигнато по-прецизно документиране на териториалния обхват на недвижимите културни ценности.

През 2008 г. са осъществени „тестови” теренни проучвания в района на тракийския и античен град Кабиле, където са локализирани 5 площни селища.

През 2009 г. са проведени теренни археологически проучвания в района между реките Ада и Дере орман – леви притоци на р. Тунджа. По време на теренните издирвания са регистрирани 13 площни селища от праисторическата епоха до османския период, както и 50 надгробни могили.

 

През 2010 г. екипът на “Tundzha Region Archaeological Project” провежда теренни археологически проучвания на античния град Дадопара до с. Голям Манастир. По време на археологически разкопки е изцяло проучено едно жилище от средата на VI в., както и два участъка от крепостна стена на древния град.

 

През следващите години “Tundzha Region Archaeological Project” се насочва към системното документиране на надгробните могили в област Ямбол. Тези недвижими културни ценности са свързани с погребалните обичаи на население в долината на р. Тунджа от ранната бронзова епоха до началото на IV в. сл. Хр. На територията на област Ямбол се намират повече от 1000 подобни недвижими културни ценности, които още през 1962 г. са обявени за „паметници на културата от национално значение”.

 

През 2014 г. екип с научни ръководители гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев и д-р Тодор Вълчев проучват една надгробна могила до с. Ботево. В екипа участва и д-р Николас Зорзин от Université de Montréal, Канада, задно със студенти от същия университет. Открити са 9 погребения от античната епоха и от османския период.

 

От 2014 г. до 2016 г. се реализира международния българо-чешки проект “Yurta-Stroyno Archaeological Project”, свързан с археологическите проучвания на селище от римската епоха до с. Стройно. Той е ръководен от гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев и от д-р Петра Тушлова от Charles University, Prague, Чехия и д-р Барбора Вейсова от Ruhr-University, Bochum, Германия, по това време докторанти в Charles University.

По време на трите археологически кампании частично е проучена една сграда с верижен план и вътрешен двор, разположена до р. Дере орман. Резултатите от проучванията показват, че селището е функционирало в периода I – III в. и е било обитавано от римски военни ветерани.

 

През 2018 г. екип с научни ръководители д-р Тодор Вълчев и гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев извършват теренни археологически издирвания по поречието на р. Поповска, на територията на община Болярово. В екипа участва и проф. Адела Соботкова от Aarhus University, Дания, задно със студенти от Macquarie University, Sydney, Australia. По време на теренните проучвания са обходени общо 167 км по двата бряга на р. Поповска. Регистрирани са 29 площни селища от праисторическата епоха до османския период, както и 22 надгробни могили.

 

От 2018 г. до 2021 г. се реализира международния българо-полски проект “From steppes to the Balkans. Yamnaya culture in Thrace”, свързан с проучването на надгробни могили по средното и долното течение на р. Тунджа. Проектът е ръководен от доц. д-р Стефан Александров от Националния археологически институт с музей при БАН и доц. д-р Пьотър Влодарчак от Institute of Archaeology and Ethnology – PAN – Krakow, Полша.

През 2018 г. са проучени две надгробни могили до с. Могила. Открити са общо 12 погребения от римската епоха.

През 2019 г. са проучени две надгробни могили до с. Дражево и до с. Зимница, в които са открити 2 погребения от късната желязна епоха.

През 2021 г. е проучена една надгробна могила до с. Маломирово. Открити са 12 погребения от бронзовата и от средновековната епохи.

 

През 2021 г. се реализира етап от международния проект “The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe”. От българска страна той е ръководен от доц. д-р Стефан Александров от Националния археологически институт с музей при БАН, а целият проект е координиран от проф. Фолкер Хейд от University of Helsinki, Финландия. Проучена е една надгробна могила от ранната бронзова епоха до с. Могила. Открити са 14 погребения от бронзовата и от късната желязна епохи.

 

През 2021 г. започна международния българо-чешки проект “Not-destructive archaeological and interdisciplinary researches on the settlements in the middle course of Tundzha River”. Той е ръководен от гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев и от д-р Петра Тушлова от Charles University, Prague, Чехия. Проектът е свързан с недеструктивни археологически проучвания – теренни обхождания и геофизични проучвания на недвижими културни ценности по средното течение на р. Тунджа. Същата година се проучиха 3 римски селища, намиращи се до селата Кабиле, Козарево и Робово.

 

Археологическото културно наследство на област Ямбол продължава да привлича вниманието на чуждестранните специалисти. Като всяка една експедиция, освен интересни резултати, носи и незабравими спомени за участниците.