Костен скиптър-чук от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

Находката е открита по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово. Скиптърът-чук е изработен от масивна животинска кост, чиято повърхност е загладена. Крайщата му са с овална форма. В тилната си част има врязан жлеб. Дължината му е 12 см, а диаметъра на отвора – 1,6 см. Датира се в края на късния неолит (5200 – 4900 г. пр. Хр.).

През неолитната и халколитната епохи се наблюдава усложняването на вътрешнообщностните отношения. Осъществява се прехода от егалитарно към йерархично общество, т. е. от общество, в което всеки негов член има реални възможности за развитие и достъп до ресурси се преминава към общество, в което всеки негов член има определено място според своя пол, възраст, умения, богатство или по рождение. Всеки член на йерархичното общество заема определена позиция и има определени права и задължения по отношение на другите членове в обществото, които заемат различни, но допълващи неговата, позиции. Някои особени личностни качества позволяват едно лице или група от хора да придобият по-висока социална позиция, т. е. да придобият „престиж” или „авторитет”. Тази личност (или група) има потенциалната възможност да направлява или контролира в значителна степен поведението на общността. Усложняването на вътрешнообщностните отношения съвсем естествено предизвикват необходимостта от появата на „лидери”.

През праисторическата епоха „престижът” се изразява посредством притежаването и използването на „особени” предмети. Те задължително трябва да отговарят на поне едно от следните условия: да са изработени от рядко срещана суровина; да имат далечен, екзотичен произход, т. е. да са придобити чрез размяна или по време на експедиция в отдалечен район; да имат особена, уникална форма. Натрупването на „особени” предмети е материално изражение на богатство, сила и успех.

Костеният скиптър-чук е изложен в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.