Ямбол - център
Ямбол централна част

Област Ямбол се намира в югоизточния край на Република България. Площта ú е 3 355,5 кв. км. В нея се намират 4 града и 105 села, разпределени в пет общини.

Област Ямбол е разположена в средното и долното течение на р. Тунджа и изцяло покрива водосборния ù басейн. Преминавайки през Сливенското поле реката тече близо до северните склонове на Сърнена гора. Между селата Жельо войвода и Завой реката рязко изменя посоката си на юг. Северно от Ямбол тя приема най-големия си приток – р. Мочурица. Скоро след това р. Тунджа се разделя на два ръкава, които образуват меандри. Те опасват града под формата на лента от северната, западната и южната страна. На юг от Ямбол реката се разлива нашироко и тече по няколко ръкава. По на юг речната долина има асиметричен профил със стръмен десен и слабо оформен полегат ляв склон. Тук долината се е оформила по един разсед, който има субмеридианална посока. При спирка Тунджа реката пресича напречно източната част на Светиилийските възвишения, които са изградени главно от метаморфозни, среднотриаски варовици. В този участък тя прави остър завой и изменя течението си в южна и югозападна посока. От с. Коневец реката приема югоизточна посока, а след това южна до гр. Елхово. Долинното дъно значително се разширява до максималните си размери (3 км) и реката тук образува много меандри. Южно от Елхово Тунджа приема притоците си Калница и Поповска. На юг от с. Княжево речната долина рязко изменя своя характер, приемайки типичните белези на проломна долина. Напречният ú профил е симетричен, със стръмни склонове. Скоростта и наклонът на речното дъно нарастват и се появяват бързеи и прагове. Между селата Срем и Устрем долината на р. Тунджа значително се разширява. Скоростта на течението намалява, дъното е тинесто и реката образува дълбоки вирове. На югоизток от с. Устрем, след големия завой, се образува стеснение в Дервентските възвишения.

Релефът в тази част на Горнотракийската низина е равнинно-хълмист. Преобладават равнинните полета като се срещат и хълмисти територии – Светиилийските, Манастирските и Дервентски възвишения, Бакаджиците и части от Странджа.

Климатът в Ямболска област е преходно-континентален. Характеризира се с относително мека зима и горещо лято. Районът е един от най-топлите в страната.

По среднотунджанското поречие преобладават смолниците и алувиално-ливадните почви. Те са подходящи за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури. В Дервентските, Светиилийските и Манастирските възвишения доминират канелено-горските почви, подходящи за овощни и лозови насаждения.
В област Ямбол има регистрирани няколко минерални извора, чиято вода има лечебни свойства. Те се намират до гр. Стралджа и селата Правдино и Стефан Караджово.

В региона се е намирало и най-голямото вътрешно блато в страната с площ от 45 кв. км – Стралджанското. Разположено източно от едноименния град. В момента е пресушено и земята се използва за земеделие.
От рудните полезни изкопаеми с най-голямо значение е лигнитът, открит по терасите в средното течение на р. Тунджа. Находището до Елхово е разположено на площ от 60 кв. км. Мощността на трите въглещни пласта е от 2,65 до 3,85 м, а запасите се изчисляват на около 600 млн. тона. Находища от железни руди има при с. Драма (700 000 т.) и с. Бояджик (800 000 т.). Залежи от гранит, барит и габро има при селата Голям Манастир и Генерал Тошево.

На територията на област Ямбол се намират три резервата – “Долна Топчия”, “Горна Топчия” и “Балабана”, и шест защитени местности: “Дебелата кория“, “Блатото”, “Иванов гьол”, “Блестящо лале”, “Мразовец” и “Веселиновска гора”. В иглолистните гори в тези защитени зони преобладават черния бор и атлаския кедър. В широколистните гори се срещат черния и летния дъб, остролистния (лонгозния) ясен, полския бряст, бялата върба, келявия габър, айланда, ореха, чинара, липата, благуна, церя, акацията и тополата. От дивата фауна тук се срещат благородния елен, елена лопатар, сърната, дивата свиня, дивия заек, колхидския фазан, яребицата, тракийския кеклик, гривяка, гургулицата, гугутката, чакала, дивата котка и лисицата.

Ж. Гълъбов и кол. – География на България

Р. Христов – Речни тераси в долината на р. Тунджа между Ямбол и Елхово

Р. Христов – Произход на долината на р. Тунджа между Елхово и с. Утрем