Археологически разкопки на надгробна могила от ранната бронзова епоха до с. Могила

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През месец юли 2022 г. се проведоха археологически проучвания на надгробна могила, намираща се в землището на с. Могила. Те са част от договора за научно сътрудничество между Регионален исторически музей – Ямбол и Карловия университет в гр. Прага, Чехия. Ръководители на археологическите проучвания са гл. ас. д-р Стефан Бакърджиев, със заместник-ръководител д-р Тодор Вълчев и д-р Петра Тушлова – ръководител на чешкия екип. В проучването участваха студенти и специалисти от от Карловия университет в чешката столица.

Надгробната могила се намира на скалисто възвишение в м. „Големия кайряк“ и е част от могилен некропол от общо 6 могили (проучената могила е № 3 според номерацията му). През 2004 г. е проучена могила № 1, която се датира в ранната бронзова епоха, а през 2018 г. – могили № 4 и № 5, които са натрупани през римската епоха. С Разпореждане № 1711 от 1962 г. всички надгробни могили са обявени за недвижими културни ценности от национално значение.

По време на археологическите разкопки се установи, че гробните ями на двете първични погребения – на жена и на дете, са вкопани в скалите и са дооформени с ломени камъни. Над тях е издигната малка могилка от пръст. Датират се в ранната бронзова епоха. По-късно в могилния насип са вкопани още 7 вторични погребения от края на ранната и средната бронзови епохи, и той е донатрупан. В горната част на надгробната могила е оформено каменно съоръжение, което е предпазвало насипа от срутване. През римската епоха на върха на могилата е извършено ново вторично погребение. По време на археологическите разкопки са проучени и 2 структури свързани с погребалните практики и вярвания на древните хора.

Резултатите от проучването на надгробната могила до с. Могила обогатяват нашите познания за погребалните практики на хората от ранната и средната бронзови епохи. Находките, открити по време на разкопките, ще участват във временната изложба „Българска археология 2022“ в Националния археологически институт с музей – София.